Трафикът в Европа

europa

Т

рафикът на хора включва територията на цяла Европа. Жертвите идват както от Източна Европа, така и от неевропейски страни (като Нигерия и държави от Южна Америка и Източна Азия). Оценките сочат, че повечето от жертвите са трафикирани с цел на сексуална експлоатация (62% през 2010 г.), а останалите са разпределени между трудова експлоатация (25%), просия, подчинение в домашни условия и други форми на експлоатация.

Докладът представен от Европейската комисия през Април 2013 показа, че докато броят на хората в рамките ЕС се е увеличил с 18% между 2008 и 2010 г., този на арестуваните трафиканти е намалял, както показва и спада на просъдите с 13% през същия период.

П

оловата разлика се потвърждава като основна: в периода от 2008 г. до 2010 г. трафикираните жени са три пъти повече, отколкото мъжете. Разпределението на жертвите по пол и възраст през последните три години е следното: 68% жени, 17% мъже, 12%  момичета и 3% момчета.

П

овечето от вероятните и идентифицираните жертви на трафик между 2008 и 2010 г. идват от страните членки на ЕС (61%), следвани от Африка (14%), Азия (6%) и Латинска Америка (5%). Голяма част от жертвите от европейските държави са с румънски или български произход,  докато повечето от жертвите с не европейско гражданство са от Нигерия и Китай.

Е

вропейските организации, ангажирани в борбата с трафика на хора са Европейския съюз и Съвета на Европа. В допълнение към Директива 2011/36 / ЕС, Европейската комисия прие на 19 юни 2012 г., Стратегията за борба с трафика за периода 2012-2016 г., която се състои от 40 мерки, които обхващат пет приоритетни области на действие:

  • идентифициране, опазване и осигуряване на подкрепа за жертвите на трафик;
  • увеличение на превентивните мерки;
  • подобряване на съдебните действия срещу трафикантите;
  • подобряване на координацията и сътрудничеството между участниците в борбата с трафика и съгласуваност на политиките;
  • увеличаване на познанията по последните развития в областта на трафика на хора и следователно подобряване на действията.

consiglio_europa

С

lъветът на Европа прие през 2005 г. Конвенцията на Варшава, на най-напредналия международен инструмент за защита на жертвите на трафик. Този инструмент има за цел постигането на три цели, които включват: прилагане на ефективни мерки за предотвратяване на това явление, защита на правата на жертвите и насърчаване на международното сътрудничество в борбата срещу престъпните мрежи.